K4M контрактный двигатель: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Легковые автомобили • DACIA • Внедорожник DUSTER Фургон • Внедорожник DUSTER Фургон 1.6 16V (K4M 606, K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842) (04.2011 — …)

1. Üldtingimused.

Käesolevad müügitingimused on leping e-poe klientide (Ostja) ja S.V Ärigrupp OÜ (Müüja) vahel ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ja osapoolte vaidluste lahendamiseks. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused,vastutus, kaupade omandamise ja nende Eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsiooni kord. Müügitingimused ei saa olla Vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest. Müüja ei olevastuav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

2. Клиенди и мед.

Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldaksevastavuses Andmekaitseseadusega. Ostjavastutab oma esitatavate andmete õigsuse eest. Ostja Vastutab Selle Eest, и др. Тема sisselogimisandmed ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja eivastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

3. Kaupadehindjainformatsioonitäpsus.

Toodete hinnad on esitatud eurodes ilma transpordikuluta. Хиннад сисалдавад кайбемаксу. Müüja eivastuta tooteinfo ebatäpsuse eest, см. informatsioon pärineb tootjatelt. Hinna- ja tooteinfo võib muutuda, muudatused jõustuvad alates avaldamise hetkest. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on mõne pakutava toote хинд muutunud ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüehjal õigus taganeda ostu-müügit Lisaks Kauba hinnale kohustub Ostja tasuma ka Kaubaga kaasnevad transpordikulud. Transpordikulu suurus oleneb transpordi viisist, sihtkohast, saadetise kaalust ja mõõtudest.

4. Теллимуза эситамин.

Ostja saab tellimuse esitada LakiNet.ee veebilehe tellimussüsteemi kaudu või meiliga aadressil [email protected] . Peale tellimuse sooritamist saadab Müüja Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba eest on võimalik tasuda üle Pangalingi või ülekandega. Ostja ja Müüja vaheline müügitehing loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on nõustunud müügitingimustega ja tellimuse edukalt sooritanud. Tellimuse täitmist alustatakse peale tellimuse täissumma laekumist Müüja pangaarvele. Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole tellimuse summat õigeaegselt tasunud. Tellimuse tähtaega arvestatakse tööpäevades. Tarnetähtaeg kehtib juhul, kui tellimise hetkel on kaup varuosade tarnija laos. Müüjal on õigus keelduda tellimuse täitmisest kuitellimuse täitmine on võimatu temast sõltumatutel asjaoludel.

5. Kaupade kättetoimetamine.

Ostjal on võimalus kaup kätte saada Laki Auto Tallinna või Tartu esindustes. Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga, Sellisel juhul lisandub kauba hinnale transpordikulu Vasavalt hinnakirjale. Transpordiviisi valiku teeb Ostja tellimust vormistades. Tellitud kaup saadetakse tellimuses märgitud aadressile. Juhul, kui tarne Ostja märgitud aadressil ei ole võimalik, tagastatakse kaup Müüja lattu. Korduva tarne kulu kannab Ostja. Müüja eivastuta kauba tarne hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine.

Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Lepingu katkestamiseks tuleb kaup tagastada. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originalaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originalalkleebised ja sildid. Kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasi ostmisest. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab toote tagastamise kulud Ostja. Ostjal puudub õigus ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks on toode mis on valmistatud Ostja tellimuse alusel ja Müüjal puudub võimalus toote tagastamiseks tarnijale.

7. Гарантии.

Kõigi kaupade puhul kehtib eraisikust ostjale 24 kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Garantiiperioodi arvestatakse alates kauba üleandmisest ostjale. Toote ümbervahetamine või garantiiremont ei pikenda esialgset garantiiaega. Garantii aluseks on Müüja poolt väljastatud müügidokument. Garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu ning garantii alla ei kuulu vead mis põhjustatud normaalsest kulumisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest, muudest välisteguritest põhjustatud vigadest. Garantii kehtib ainult tingimusel, et toode on paigaldatud ametlikus autotöökojas ja paigaldamisel on täidetud kõik tootjapoolsed nõuded.

8. Vaidluste лахендамин.

Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

1.02.2018
S. V. Äriggroup OÜ
Лаки 7, Таллинн

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика конфиденциальности регламентирует принципы сбора, обработки и хранения персональных данных. Персональные данные обрабатывает и хранит S. V. Ärigrupp OÜ, которая является контролером персональных данных (далее контролер).

1.2. Для целей настоящей политики конфиденциальности под субъектом данных понимается клиент или другое физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются контролером.

1.3. Для целей настоящей политики конфиденциальности под покупателем понимается любое лицо, приобретающее товары или услуги на веб-сайте контролера.

1.4. Контролер соблюдает принципы обработки персональных данных, предусмотренные законодательством, и, помимо прочего, обрабатывает персональные данные законным, справедливым и безопасным образом. Контролер может заявить, что персональные данные были обработаны в соответствии с положениями законодательства.

2. Сбор, обработка и хранение персональных данных

2.1. Персональные данные, собранные, обработанные и сохраненные контролером, были собраны в электронном виде, в основном через веб-сайт и электронную почту.

2.2. Предоставляя свои персональные данные, субъект данных предоставляет контролеру право собирать, упорядочивать, использовать и администрировать в целях, определенных в политике конфиденциальности, персональные данные, которыми субъект данных прямо или косвенно делится с контролером при покупке товаров. или услуг на сайте.

2.3. Субъект данных несет ответственность за точность, правильность и достоверность предоставленных им данных. Предоставление заведомо ложных данных расценивается как нарушение политики конфиденциальности. Субъект данных должен немедленно уведомить контролера о любых изменениях в представленных данных.

2.4. Контролер не несет ответственности за любой ущерб или убытки, причиненные субъекту данных или третьей стороне в результате предоставления субъектом данных ложных данных.

3. Обработка персональных данных клиентов

3.1. Контроллер может обрабатывать следующие персональные данные субъекта данных:

3.1.1. Имя и фамилия;

3.1.2. Номер телефона;

3.1.3. Адрес электронной почты;

3.1.4. Адрес доставки;

3.2. Помимо вышеизложенного, контролер имеет право собирать данные о клиенте, имеющиеся в публичных реестрах.

3.3. Правовая основа для обработки персональных данных в пунктах (a), (b), (c) и (f) статьи 6(1) Общего регламента по защите данных:

(a) субъект данных дал согласие на обработку своих персональных данных для одной или нескольких конкретных целей;

(b) обработка необходима для выполнения договора, стороной которого является субъект данных, или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения договора;

(c) обработка необходима для соблюдения юридического обязательства, которому подчиняется контролер;

(f) обработка необходима для целей законных интересов, преследуемых контролером или третьей стороной, за исключением случаев, когда такие интересы превалируют над интересами или основными правами и свободами субъекта данных, которые требуют защиты персональных данных, в частности, если субъект данных является ребенком.

3.4. Обработка персональных данных в соответствии с целью обработки:

3.4.1. Цель обработки – безопасность
Максимальный срок хранения персональных данных – в соответствии со сроками, установленными законом

3.4.2. Цель обработки – обработка заказов
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.3. Цель обработки – обеспечение функционирования сервисов интернет-магазина
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.4. Цель обработки – управление клиентами
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.5. Цель обработки – финансовая деятельность, бухгалтерский учет
Максимальный срок хранения персональных данных – в соответствии со сроками, установленными законодательством

3.4.6. Цель обработки – маркетингМаксимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.5. Контроллер имеет право передавать личные данные клиентов третьим лицам, таким как обработчики, бухгалтеры, транспортные и курьерские компании, компании, предоставляющие услуги по переводу. Контроллер отвечает за обработку персональных данных.

3.6. Контроллер обрабатывает и хранит персональные данные субъекта данных, применяя организационные и технические меры для обеспечения защиты персональных данных от любого случайного или незаконного уничтожения, изменения, раскрытия и любой другой незаконной обработки.

3.7. Контроллер хранит данные субъектов данных в зависимости от цели обработки, но не более 7 лет.

4. Права субъекта данных

4.1. Субъект данных имеет право получить доступ к своим персональным данным и изучить их.

4.2. Субъект данных имеет право на получение информации об обработке своих персональных данных.

4.3. Субъект данных имеет право изменять или исправлять неточные данные.

4.4. Если контролер обрабатывает персональные данные субъекта данных на основании согласия, предоставленного последним, субъект данных имеет право отозвать свое согласие в любое время.

4.5. Чтобы воспользоваться своими правами, субъект данных может обратиться в службу поддержки интернет-магазина по адресу [email protected]. ee.

4.6. Для защиты своих прав субъект данных может подать жалобу в Инспекцию по защите данных.

5. Заключительные положения

5.1. Эти условия защиты данных были подготовлены в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, и отменив Директиву 95/46/EC (Общее положение о защите данных), Закон о защите персональных данных Эстонской Республики и законодательство Эстонской Республики и Европейского Союза.

5.2. Контроллер имеет право частично или полностью изменить условия защиты данных, уведомив субъектов данных об изменениях через https://lakinet.ee/.

Черные проставки для колес 17 мм 60,1 мм 4×100 | Колесные проставки \ RENAULT

Счет

Настройки

Добавить в список покупок

Symbol

DM-713

Producer code

5
3145509

Series

Dimensions

Bolts spacing

Central hole ( mm )

Single spacer thickness ( mm )

Size

uniwersalny

189,00 zł

incl. НДС
/
1шт.

12345
более

Экспресс-касса 1-Click (без регистрации)

Цена указана за комплект на одну ось без болтов.

Промежутки подверглись жесткому анодированию и защищены ацетатом никеля, благодаря чему мы получаем твердый абразивный слой черного материала толщиной 40 микрон.

сквозное расстояние 17 мм с каждой стороны с центрирующим фланцем.

Описание продукта:

 • материал — дюраль ПА6
 • толщина расстояния — 17 мм с каждой стороны (34 мм на ось)
 • глубина центровочного отверстия на расстоянии — 18мм
 • диаметр отверстия/фланца — 60,1 мм
 • Расстояние между отверстиями — 4×100 мм
 • винты:
  • Колесный болт M12x1,25 45 мм Конус
  • Колесный болт M12x1,5, шарик 45 мм
  • Колесный болт M12x1,5 45 мм Конус
  • Колесный болт M14x1,25 45 мм Конус
  • Колесный болт M14x1,5 Шарик 45 мм
  • Колесный болт M14x1,5 45 мм Конус
 • твердость болта 10,9

Соответствие расстояний:

Dacia Dokker I4 1. 2 TCe 2012-2019
Dacia Dokker I4 1.3 TCe 100 2019-2020
DACIA DOKKER I4 1.3 TCE 130 2019-2020
DACIA DOKKER I4 1,5 BLUE DCI 95 2019-2020
DACIA DOKKER I4 1,5 DCI 75 2012-2018
DACIA DOKKER I4 1,5 DCI 90 2012-2018
DACIA DOKKER I4 1PGI 90 2012-2018
DACIA DOKKER I4 1PGI.
Dacia Dokker I4 1.6i 2012-2015
Dacia Dokker K7M 1.6i 2016-2020
Dacia Dokker K9K 1.5 Blue dCi 75 2019-2020
Dacia Dokker K9K 1.5 Blue dCi 90 2019-2020
Dacia Dokker Express I4 1.2 TCe 2012-2019
Dacia Dokker Express I4 1.3 TCe 100 2019-2020
Dacia Dokker Express I4 1.3 TCe 130 2019-2020
Dacia Dokker Express i4 1.5 Blue DCI 75 2019-2020
Dacia Dokker Express I4 1,5 Blue DCI 95 2019-2020
Dacia Dokker Express I4 1,5 DCI 75 2012-2019
Dacia Dokker Express I4 1.5 DCI

-2019
Dacia Dokker Express I4 1.5 DCI

-2019
DACIA Dokker Express I4 1.5 DCI

DACIA Dokker Expres Dokker Express I4 1,6 LPG 2013-2019
Dacia Dokker Express I4 1,6 MPI 2012-2015
Dacia Dokker Express I4 1,6 SCE 2015-2019
Dacia Dokker Stepway I4 1,2 TCE 2014-2018
DACIA DOKKER STEPWAY I4 1,3 TCE 100. 202018
DACIA DOKKER STEPWAY I4 1,3 TCE 100 2014-2018
DACIA DOKKER STEPWAY I4 1,3 TCE 100.20205025018
DACIA DOKKER I4 1,3 TCE 100.202020550505555555555555 года. Dacia Dokker Stepway I4 1.3 TCe 130 2019-2020
Dacia Dokker Stepway I4 1.5 Blue DCI 2019-2020
Dacia Dokker Stepway I4 1,5 DCI 2014-2018
Dacia Dokker Stepway I4 1,6 SCE 2019-2019
DACIA Dokker Stepway I4 1.6 SCE LPG 2019-2019
DACIA DOKKER I4 1.6 SCE LPG 2019-2019
DACIA DOKKER I4. 2012-2018
DACIA LODGY I4 1,3 TCE 100 2019-2020
DACIA LODGY I4 1,3 TCE 130 2019-2020
DACIA LODGY I4 1,5 BLUE DCI 115 2019-2020
DACIA LODGY I4 1.5 Blue DCI 95 2019-2020
DACIA LODGY I4 1.5 BLUE DCI 95 2019-2020
DACIA LODGY I4 1.5 Blue DCI 95 2019-2020
DACIA I4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5. dCi 110 2012-2018
Dacia Lodgy I4 1.5 dCi 90 2012-2018
Dacia Lodgy I4 1.6 2012-2015
Dacia Lodgy I4 1.6 LPG 2013-2019
Dacia Lodgy I4 1. 6 SCe 2015-2019
Dacia Lodgy Stepway I4 1.2 TCe 2014-2018
Dacia Lodgy Stepway I4 1.3 TCe 100 2019-2020
Dacia Lodgy Stepway i4 1,3 TCE 130 2019-2020
Dacia Lodgy Stepway I4 1,5 Blue DCI 115 2019-2020
Dacia Lodgy Stepway I4 1,5 DCI 110 2014-2018
Dacia Lodgy Stepway I4 1.6 SCE 2019-2019
Dacia Lodgy Stepway I4 1.6 SCE 2019-2019
DACIA LODGY I4 1.6 SCE 2019-2019
-2019
Dacia Logan I3 0.9 TCe 2012-2019
Dacia Logan i3 1.0 Eco-G 2019-2019
Dacia Logan I3 1,0 SCE 2018-2019
Dacia Logan I4 1,2 LPG 2012-2012
Dacia Logan I4 1.2i 2007-2012
DACIA Logan I4 1.4I 2007-2012

DACIA LOGAN I4 1.4I 2007-2012

DACIA DACIA I4 1.4I 2007-2012

DACIA LOGAN I4 1.4I 2007-2012

DACIA LOGAN I4 I4 I4 I4. I4 1.5 Blue dCi 75 2019-2019
Dacia Logan I4 1.5 Blue dCi 95 2019-2019
Dacia Logan I4 1.5 dCi 2007-2018
Dacia Logan I4 1.6i 2007-2012
Dacia Logan MCV B4D 1.0 SCe 2017-2020
Dacia Logan MCV h5B 0,9 TCe 2018-2020
Dacia Logan MCV I3 0,9 TCe 2013-2017
Dacia Logan MCV I3 0,9TCE LPG 2015-2019
DACIA LOGAN MCV I3 1. 0 ECO-G 2019-2020
DACIA LOGAN MCV I3 1,0 TCE 2019-2020
DACIA LOGAN MCV I4 1.2 LPG 2013-2015
DACIA LOGAN MCV I4 1.2I 2013-2017
5555 DACIA DACIA DACIA LOGAN MCV I4 1.2I 2013-2017
555 DACIA DACIA DACIA LOGAN MCV I4 1.2I 2013-2017
5555 DACIA DACIA LOGAN MCV I4 1.2I 2013-2013
DACIA. MCV I4 1.4 MPi 2006-2010
Dacia Logan MCV I4 1.5 dCi 70 2006-2010
Dacia Logan MCV I4 1.5 dCi 75 2010-2018
Dacia Logan MCV I4 1.5 dCi 85 2006-2010
Dacia Logan MCV I4 1.5 dCi 90 2010- 2018
Dacia Logan MCV I4 1,6 MPi 2006-2013
Dacia Logan MCV I4 1,6 MPi LPG 2008-2013
DACIA LOGAN MCV I4 1.6I 2006-2013
DACIA LOGAN MCV K9K 1.5 Blue DCI 75 2019-2020
DACIA LOGAN MCV K9K 1.5 Blue DCI 95 2019-2020
Dacia Logan Stepway H5B 0.9 TCE 2017-2030
DACIA DACIA DACIA DACIA DACIA DACIA DACIA DACAIA DACIA DACIA DACIA DACIA DACIA DACIA LOGV LOGV MCV H5B 0.9 TCE 2017-203 I3 1.0 ECO-G 2019-2020
DACIA LOGAN MCV Stepway I3 1,0 TCE 2019-2020
DACIA LOGAN MCV Шаптер K9K 1,5 Blue DCI 2018-2020
DACIA Sandero B4D 1,0 SCE 2017-2020
DACIA Sandero H5BT 0. 9 TCE 2017-2020995555555020
DACIA Sandero H5BT 0.9 TCE 2017-2020
5555550
. Dacia Sandero I3 0,9 LPG 2015-2019
Dacia Sandero I3 0,9TCe 2013-2016
Dacia Sandero I3 1.0 Eco-G 2019-2020
Dacia Sandero I3 1.0 TCe 2019-2020
Dacia Sandero I4 1.2i 2013-2016
Dacia Sandero I4 1.5 dCi 75 2013-2018
Dacia Sandero I4 1.5 dCi 90 2013-2018
Dacia Sandero I4 1.6 16V 2015-2016
Dacia Sandero I4 1.6i 2013-2015
Dacia Sandero K9K ​​1.5 Blue dCi 75 2019-2020
Dacia Sandero K9K ​​1.5 Blue dCi 95 2018-2020
Dacia Sandero Stepway BR10 1.0 SCe 2019-2020
Dacia Sandero Stepway h5B 0.9 TCe 2017-2020
Dacia Sandero Stepway H5B 0,9 TCE LPG 2018-2019
Dacia Sandero Stepway I3 0,9 TCE 2013-2016
Dacia Sandero Stepway I4 1,5 DCI 2009-2018
Dacia Sandero Stepway I4 1,5 DCI 90-2010-2012
Dacia SAPTWAY I4 1,5 DCI 90 2010-2012
DACIA SAPTWAY I4 1,5 DCI 90 2010-2012
DACIA SAPTWAY I4 1,5 DCI 90 2010-2012
DACIA SAPTWAY I4 1,5 DCI 90 2010-2012
DACIA. -2012
Dacia Sandero Stepway I4 1,6 MPI 2009-2010
Dacia Sandero Stepway I4 1,6 MPI 85 2010-2012
Dacia Sandero Stepway I4 1,6 MPI LPG 85 2011-2012
Dacia Sandero Stageway K9K 1.5 Blue DCI 2018-2035 DACIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICIA ICAIA 1.4i 2000-2003
Honda Beat I3 0.7 (E-PP1) 1991-1996
LADA Largus I4 1.6i 2012-2012
LADA Largus I4 1.6i 16V 2012-2012
LADA Vesta I4 1.6i 2015-2019 1. I.5i2 Vesta 2015-2019 10 I5i2 Vesta 2012-2019

LADA

Lada Vesta Vaz-21129 CNG 1.6i CNG 2017-2019
Lada Xray Vaz-21129 1.6i 106 2016-2019
Lada xray Vaz-21179 1.8i 2016-2019
Mazda Familia van Cr12de 1.2i (cbe-bvay12) 2013
Mazda Familia Van CR12DE 1.2i (DBE-BVAY12) 2007-2010
Mazda Familia Van HR15DE 1.5i (DBF-BVY12) 2007-2018
Mazda Familia Van HR16DE 1.6i (DBF-BVZNY12) 2008-20080035 Mazda Familia Van MR18DE 1.8i (CBF-BVJY12) 2007-2017
Mazda Scrum Truck I3 660 (EBD-DG63T) 2002-2013
Mazda Scrum Truck R06A 660 (EBD-DG16T) 2013-2020

Mazda I6Scrum Van GBD-DG62V) 2004-2005
Mazda Scrum Van I3 660i (GD-DG52V) 1999-2001
Mazda Scrum Van I3 660i (GD-DH52V) 1999-2001
Mazda Scrum Van I3 660i (LE-DG69-2) 2050 Mazda Scrum Van I3 660i (M-DL51V) 1996-1999
Mazda Scrum Van I3 660i (M-DM51V) 1996-1999
Mazda Scrum Van I3 660i (UE-DG62V) 2003-2004
Mazda Scrum Van I3 660i GA (M-DL51V) 1997-1999
Mazda Scrum Van I3 660i GA (M-DM51V) 1997-1999
Mazda Scrum Van I3 660i PA (M-DL51V) 1997-1999
Mazda Scrum Van I3 660i PA (M-DM51V) 1997-1999
Mazda Scrum Van I3 660T (GD-DG52V) 1999-2001
Mazda Scrum Van I3 660T (GD-DH52V) 1999-2001
Mazda Scrum Van I3 660T (M-DL996V) -1999
Mazda Scrum Van I3 660T (M-DM51V) 1996-1999
Mazda Scrum Van K6A 660i (EBD-DG64V) 2005-2015
Mazda Scrum Van K6A 660i (GBD-DG64V) 2005-2013
Mazda Scrum Van K6A 660T (ABA-DG64V) 2005-2015
Mazda Scrum Van R06A 660i (HBD-DG17V) 2015-2020 гг. -DG52W) 1999-2001
Mazda Scrum Wagon I3 660T (GH-DG62W) 2001-2005
Mazda Scrum Wagon K6A 660i (ABA-DG64W) 2005-2015
Mazda Scrum Wagon K6A 660T (ABA-DG604W) 20095 Mazda-DG604W Scrum Wagon R06A 660T (ABA-DG17W) 2015-2020
Mitsubishi Lancer Cargo CR12DE 1.2i (CBE-CVAY12) 2010-2013
Mitsubishi Lancer Cargo CR12DE 1.2i (DBE-CVAY12) 2008-2010
Mitsubishi Lancer Cargo HR15DE 1.5i (DBF-CVY12) 2008-2019
Mitsubishi Lancer Cargo HR16DE 1.6i (DBF-CVZNY12) 2008-2019
Mitsubishi Lancer Cargo HR18DE 1.8i (CBF-CVJY12) 2010-20353 Mitsubishi Lancer Cargo 8HRJY12 90 1.8i (DBF-CVJY12) 2008-2010
Nissan AD I4 1,3i (VY11) 1999-2007
Nissan Almera HR12DE 1,2I 2015-2020
Nissan Almera HR15DE 1,5I 2015-2020
Nissan Almera HR15DE 1,5I-2015-2020
Nissan Almera HR15DE 1,5I-2015-2020
.
Ниссан Альмера И3 1.0 Турбо 2020-2020
Ниссан Альмера И3 1.2i 2011-2014
Nissan Almera I4 1.5i 2012-2014
Nissan Almera K4M 1.6i 2012-2019
Nissan Cube HR15DE 1. 5i (DBA-Z12) 2015-2020
Nissan Cube I4 1.4i (BNZ11) 2002-20351 Nissan Cube 4i 90 4i (BZ11) 2002-2008
Nissan Cube I4 1.5i (DBA-NZ12) 2008-2008
Nissan Cube I4 1.5i (DBA-Z12) 2008-2008
Nissan Cube I4 1.5i (YZ11) 2005-2008
Nissan Cube Cubic I4 1.4i (BGZ11) 2003-2008
Nissan Cube Cubic I4 1.5i (YGNZ11) 2005-2008
Nissan Cube Cubic I4 1.5i (YGZ11) 2005-2008
Nissan Kicks HR15DE 1.5i 2018-2020
Nissan Kicks HR16DE 1.6i 2016-2020
Nissan Kubistar I4 1.2i 2003-2008
Nissan Kubistar I4 1.5 dCi 2003-2008
Nissan Kubistar I4 1.6i 2003-2008
Nissan March HR12DE 1.2 i 2013-2020
Nissan March HR12DE 1.2i (DBA-K13) 2013-2020
Nissan March HR12DE 1.2i (DBA-NK13) 2013-2020
Nissan March HR12DE 1.2i Nismo (DBA-K13) 2013-2020 Nissan March

HR15DE 1.5i Nismo S (DBA-K13) 2013-2020
Nissan March I3 1.0i 2013-2020
Nissan March I4 1.0 (K12) 2002-2003 гг.
Nissan March I4 1.2 (AK12) 2002-2010 гг.
Nissan March I4 1. 2 SR (AK12) 2003-2008 гг. March I4 1.2i (DBA-NK13) 2010-2012
Nissan March I4 1.4 (BK12) 2002-2005
Nissan March I4 1.4 (BNK12) 2002-2010
Nissan March I4 1.5i (YK12) 2005-2010
Nissan March I4 1.6i 2013-2020
Nissan March Active HR16DE 1.6i 2013-2018
Nissan Micra HR16DE 1.6i 2015-2020
Nissan Micra I3 0.9Turbo 2017-2020
Nissan Micra I3 1.0 DIG-T 117 2019-2020
Nissan Micra I3 1.0 IG-T 100 2019-2020
Nissan Micra I3 1.0 Turbo 2019-2020
Nissan Micra I3 1.0i 2019-203 2017-203 1.2 DIG-S 2011-2017
Nissan Micra I3 1.2i 2010-2017
Nissan Micra I4 1.0i 2003-2010
Nissan Micra I4 1.2i 2003-2009
Nissan Micra I4 1.4i 2003-2010

1. 20043 Nissan I4 1.4i 2003-2010

-2020
Nissan Micra I4 1.5i 2010-2017
Nissan Micra Active I3 1.2i 2013-2020
Nissan Micra C+C I4 1.6i (FHZK12) 2007-2010
Nissan Note HR12DDR 1.2i (DBA-E12) 2016-2016 гг.
Nissan Note HR12DDR 1.2i Nismo (DBA-E12) 2017-2020 гг.
Nissan Note HR12DE 1. 2i (DBA-E12) 2017-2020 гг. DBA-NE12) 2017-2020
Nissan Note HR12DE-EM57 1.2 (DAA-HE12) 2016-2020
Nissan Note HR12DE-EM57 1.2 Nismo (DAA-HE12) 2016-2020
Nissan Note HR12DE-EM57-N2 1.2 (DAA- SNE12) 2018-2020
Nissan Note HR16DE 1.6i 2013-2020
Nissan Note HR16DE 1.6i Nismo S (DBA-E12) 2016-2020
Nissan Note I3 1.2 DIG-S 2013-2017
Nissan Note I3 1.2i 2013-2017
Nissan Note I3 1.2i (DBA-E12) 2012-2016
Nissan Note I3 1.2i (DBA-NE12) 2012-2016
Nissan Note I3 1.2i Nismo (DBA-E12) 2014 -2016
Nissan Note I4 1.4i 2006-2013
Nissan Note I4 1.5 dCi 2006-2017
Nissan Note I4 1.5i (E11) 2005-2011
Nissan Note I4 1.5i (NE11) 2005-2011
Nissan Note I4 1.5i (NE11) 2005-2011
Nissan Note I 2006-2013
Nissan Note I4 1.6i (ZE11) 2008-2010
Nissan Note I4 1.6i Nismo (DBA-E12) 2014-2016
Nissan NP200 K4M 1.6i 16V 2009-2020
Nissan NP200 K7M 1.6i 8V 2009-2020
Nissan NP200 K9K 1.5 dCi 2009-2020
Nissan NV150 AD HR15DE 1. 5i (DBF-VY12) 2016-2020
Nissan NV150 AD HR16DE 1.6i (DBF-VZNY12) 2016- 2020
Nissan Sunny HR15 1.5i 2011-2020
Nissan Sunny K9K 1.5 dCi 2011-2020
Nissan Sylphy Classic HR16 1.6i 2006-2020
Nissan Versa HR10DE 1.0i 2015-2020
Nissan Versa HR16DE 1.6i 2015-2020
Nissan Versa I3 1.0i 2012-2014
Nissan Versa I4 1.6i 2012-2014
Nissan Versa Note HR16DE 1.6i 2013-2019
Nissan Wingroad HR15DE 1.5i (DBA-NY12) 2006-2014
Nissan Wingroad HR15DE 1.5i (DBA-Y12) 2006-2018
Nissan Wingroad MR18DE 1.8i (DBA-JY12) 2006-2014
Renault Captur -2019
Renault Captur H5F 1.2 (ABA-2RH5F1) 2018-2019
Renault Captur H5F 1,2 TCE 120 2013-2017
Renault Captur I4 1,3 TCE 130 2017-2019
Renault Captur I4 1,3 TCE 150 2017-2019
. dCi 110 2015-2017
Renault Captur K9K 1.5 dCi 90 2013-2019
Renault Clio B4D 1.0 SCe 65 2019-2020
Renault Clio B4D 1.0 SCe 75 2019-2020
Renault Clio C1E 1.1 1990-1998
Renault Clio D4F 1. 2F 2008-2012
Renault Clio D4F 1.2i 2005-2012
Renault Clio D4F 1.2i 16v 1998-2005
Renault Clio D4F 1.2i 75 2012-2016
Renault Clio D7F 1.2i 1998-2005
Renault Clio E5F 1.2 1990-1993
Renault Clio E7F 1.2i 1990-1998
Renault Clio E7J 1.4i 1990-1998
Renault Clio F3P 1.8I 1990 1990 1990-1998
Renault Clio F3P 1,8I 1990 1990 1990-1998
Renault Clio F3P 1,8I 1990 1990 1990-1998
. -1998
Renault Clio F4R 2.0i RS 1998-2012
Renault Clio F8Q 1.9D 1990-1998
Renault Clio F9Q 1,9 DTI 1998-2004
Renault Clio H5B 0,9 TCE 90 2012-2019
Renault Clio H5D 1,0 TCE 100 2019-2020
Renault Clio H5B 0,9 TCE 75 2016-2019
Renault Clio H5F 1.2 TCE 120 TCE 75 2016-2019
Renault Clio H5F 1.2 TCE 120 TCE 75 2016-2019
Renault H5F 1.2 TCE 120 TCE 75 2016-2019
. 2012-2018
Renault Clio H5H 1,3 TCE 130 2019-2020
Renault Clio K4J 1.4i 2005-2012
Renault Clio K4J 1.4i 16V 1998-2005
Renault Clio K4M 1. 6I 2005-2012
Renault Clio K4M 1,6V 1998- 2005-2012
Renault K4M 1,6V 1998-1168-2012
Renault K4M 1,6V 1998- 1998-2012 2004
Renault Clio K7J 1.4i 1998-2005
Renault Clio K9K ​​1.5 Blue dCi 115 2019-2020
Renault Clio K9K ​​1.5 Blue DCI 85 2019-2020
Renault Clio K9K ​​1,5 DCI 2004-2012
Renault Clio K9K ​​1,5 DCI 105 2005-2012
Renault Clio K9K ​​1,5 DCI 110 2014-2018
Renault Clio K9K ​​1.5 DCI 110 2014-2018
. -2019
Renault Clio K9K ​​1.5 DCI 90 2012-2019
Renault Clio K9K ​​1,5DCI 2000-2003
Renault Clio M4R 2.0i 2006-2009
Renault Dokker H5F 1,2 TCE 2012-2019
Renault Dokker K7M 1,6I2020202020202035

. Dokker K9K 1.5 dCi 2012-2020
Renault Espace I4 2.0 1984-1991
Renault Espace I4 2.0i 1988-1995
Renault Espace I4 2.1TD 1984-1995
Renault Espace I4 2.2 1984-1991
Renault Espace I4 2.2i 1991-1995
Renault Espace I4 2.2i 1991-1995
Renault Fu 1991-1995 Fu 9031i I4 1. 4 1980-1992
Renault Fuego I4 1.6 1980-1992
Renault Fuego I4 1.6i 1983-1992
Renault Fuego I4 1.6T 1983-1992
Renault Fuego I4 2.0 1980-1992
Renault Fuego I4 2.1135-192929292992
Renault Fuego I4 2.1td 1982-192 9.0 1980-1992
Renault Fuego I4 2.1td 1982-192

. Grand Scenic F4R 2.0i 2003-2008
Renault Grand Scenic F4R 2.0T 2003-2006
Renault Grand Scenic F9Q 1.9 DCI 2003-2008
Renault Grand Scenic K4M 1.6I 2003-2008
Renault Grand Scenic K9K 1.5 DCI 2003-2008
Renault Grand Scenic M4R 2.0T 2007-2008
Renault Grand Scenic M9R 2.0 DCI 2006-2008
Renault Kangoo D7F 1.2i 1997-2003
Renault Kangoo D7F 1.2i 16V 2001-2007
Renault Kangoo E7J 1.4i 1997-2003
Renault Kangoo F8Q 1.9D 55 1997-2003
Renault Kangoo F8Q 1,9D 65 1997-2003 9003
Renault Kangoo F8Q 1,9D 65 1997-2003

9 3

Renault Kangoo F8 Kangoo F9Q 1.9 dCi 2001-2007
Renault Kangoo F9Q 1.9 DCI 4×4 2001-2007
Renault Kangoo F9Q 1. 9 DTI 1999-2002
Renault Kangoo K4M 1.6I 2000-2007
Renault Kangoo K4M 1.6I 4X4 2002-2007
Renault Kangoo K9K ​​1,5 DCI 65 2001-2007
Renault Kangoo K9K ​​1,5 DCI 65 2001-2004
Kangoo K9K ​​K9K 1,5 DCI 65 2001-2004

15. DCI 70 2005-2007
Renault Kangoo K9K ​​1,5 DCI 85 2001-2004
Renault Kangoo K9K ​​1.5 DCI 90 2005-2007
Renault Kangoo Compact K9K 1.5 DCI 2008-2019
Renault Laguna F3P 1.8 Grandtour 1995-2000

Renault Laguna F3P 1.8 Grandtour 1995-20-201999999999999999199919 годы. -1998
Рено Лагуна Ф3Р 2.0 1994-2000
Renault Laguna F3R 2.0 Grandtour 1994-2000
Renault Laguna F4P 1,8 16V 1998-2000
Renault Laguna F4P 1,8 16V Grandtour 1998-2000
Renault Laguna F4R 2.0 16V 1999-2000
Renault Laguna F9Q 1,9 DCI 2000-2000

. Renault Laguna F9Q 1.9 dCi Grandtour 1999-2000
Renault Laguna F9Q 1.9 dTi 1997-2000
Renault Laguna F9Q 1.9 dTi Grandtour 1997-2000
Renault Laguna G8T 2. 2 d 1994-2000
Renault Laguna G8T 2.2 d Grandtour 1994-1999
Renault Laguna G8T 2,2 дТ 1996-2000
Renault Laguna G8T 2.2 DT Grandtour 1998-2000
Renault Laguna I4 2.0 16V Grandtour 1999-2000
Renault Laguna K4M 1.6 16V 1997-2000
Renault Laguna K4M 1.6 16V Grandtour 1997-2000
. 2000
Renault Laguna L7X 3.0 24V Grandtour 1997-2000
Renault Laguna N7Q 2,0 S 1995-1999
Renault Laguna N7Q 2.0 S Grandtour 1995-1999
Renault Laguna Z7X 3.0 1994-1997
Renault Laguna Z7X 3.014-1997777
Renault Laguna Z7X 3.014-199777
Renault Laguna Z7X 3.014-199777
Renault Laguna Z7X 3.014-1997
. З7С 3.0Т 1994-1997
Renault Lodgy H5F 1.2 TCE 2012-2016
Renault Lodgy K7M 1.6I 2012-2016
Renault Lodgy K9K 1.5 DCI 110 2012-2019
Renault Lodgy K9K 1.5 DCI 85 2012-2019
Renaul
Renault Logan D4D 1.0i 2009-2014
Renault Logan K4M 1.6 SCE 2014-2018
Renault Logan K4M 1.6i 16V 2006-2020
Renault Logan K7J 1. 4i 2004-2014
Renault Logan K7M 1.6i 2004-2018
. 1.6i 8V 2019-2020
Renault Logan K9K 1.5 dCi 2006-2014
Renault Lutecia D4F 1.2i (GH-BD4F) 2003-2005
Renault Lutecia E7J 1.4 (E-57E7J) 1995-1996
Renault Lutecia E7J 1.4 (E-B572) 1991-1994
Renault Lutecia E7J 1.4 (E-C572) 1991-1994
Renault Lutecia E7J 1.4 (E-C575) 1991-1994
Renault Lutecia E7J 1.4 (GF-57E7J) 1997-1997
Renault Lutecia E7P 1.8 (E-C57D) 1991-1994
Renault Ai0 F.CBA 2 Lutecia 2 Lutecia -RF4C) 2009-2010
Renault Lutecia F4R 2.0i (GF-BF4) 2000-2005
Renault Lutecia F7P 1.8 (E-57F3PQ) 1995-1996
Renault Lutecia F7P 1.8 (E-57F7P) 1995-1996
Renault Lutecia h5B 0.9 TCe (ABA-Rh5B) 2015-2020
Renault Lutecia H5F 1.2 TCe (ABA-RH5F) 2013-2016
Renault 1.2 Lutecia (H5Fe) RH5F1) 2017-2020
Renault Lutecia K4J 1.4i (GF-BK4J) 2001-2003
Renault Lutecia K4J 1.4i (GH-BK4J) 2003-2005
Renault Lutecia K4M 1.6i (ABA-RK4M) 2006-20308 90 K4M 1. 6i (ABA-RK4MC) 2009-2012
Renault Lutecia K4M 1.6i (GF-BK4M) 1999-2002
Renault Lutecia K7M 1.6i (GF-BK7M) 1998-2002
Renault L7X 3.0i (GF-BL7X) 2001-2002
Renault Lutecia L7X 3.0i (GH-BL7X) 2003-2005
Renault Megane E7J 1.4 1995-2002
Renault Megane F4P 1.8 16V 002 Renault 1.8 16V 003 Megane F4R 2.0i 2002-2007
Renault Megane F4R 2.0T 2002-2007
Renault Megane F4R 2.0T Sport 2002-2007
Renault Megane F5R 2,0 1995-2002
Renault Megane F7R 2.0 16V 1999-2002
Renault Megane F8Q. -2000
Renault Megane F8Q 1.9 TDi 1995-2000
Renault Megane F9Q 1.9 DCI 2000-2002
Renault Megane F9Q 1.9 DCI 120 2002-2007
Renault Megane F9Q 1.9 DCI 130 2002-2007
Renault Megane F9Q 1.9 DTI 1997-2002
Renault Megane F9Q 1.9 DTI Сценарий 1997-2002
Renault Megane F9Q 1.9 DTI 1997-2002
MEGANE F9Q 1.9 DTI 1997-2002
MEGANE F9Q 1.9 DTI 1997-2002
MEGANE F9Q 1.9 DTI 1997-2002
. 16V 1995-2002
Renault Megane K4J 1. 4i 80 2002-2007
Renault Megane K4J 1.4i 98 2002-2007
Renault Megane K4M 1.6i 2002-2007
Renault Megane K7M 1.6 1995-2002
Renault Megane K7M 1,6 16V 1995-2002-11995-2002
Renault Megane K7M 1,6 16v 1995-2002-2002912992
.
Рено Меган К9К 1,5 dCi 100 2002-2007
Renault Megane K9K 1,5 DCI 106 2002-2007
Renault Megane K9K 1,5 DCI 80 2002-2007
Renault Megane K9K 1,5 DCI 86 2002-2007
Renault Megane M9R 2.0 DCI 2002-2007
Renault Megane M9R 2.0 DCI 2002-2007
MEGANE M9R 2.0.02-2003-2007
. Renault Modus D4F 1.2 16V 2008-2015
Renault Modus D4F 1.2 TCE 2008-2015
Renault Modus D4F 1.2i 2004-2008
Renault Modus K4J 1.4I 2004-2008
Renault Modus K4M 1.6 16V 2008-2015
Renault K4MM 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6I 1.6 2004-2008
Рено Модус К9К 1,5 dCi 105 2004-2008
Renault Modus K9K 1,5 DCI 68 2004-2008
Renault Modus K9K 1,5 DCI 75 2008-2015
Renault Modus K9K 1,5 DCI 86 2004-2008
Modus K9K 1,5 DCI 90 2008-2015
reen-hr12ddr 1,2 9013-2015
. Renault Pulse HR12DE 1.2I 2012-2017
Renault Pulse HR15DE 1.5I 2012-2017
Renault Pulse K9K 1,5 DCI 2012-2017
Renault Safrane G8T 2,2 DT 1996-1996
Renault SAFRAN 1992-1996
Рено Сафране ДЖ7Р 2.0и 12в 1992-1996
Renault Safrane J7T 2.2i 1992-1996
Renault Safrane J7T 2.2i 12V 1992-1996
Renault Safrane J8S 2.1 DT 1993-1996
Renault Safrane N7U 2.5i 1996-1996
Erullault SAFRANE SAFRANE 2.59961616161616161616161616161616161616161661616161616161616161616161616161616161616161616161616-E1996-199696
SAFRANE SAFRANE. Renault Safrane Z7X 3.0i 1992-1996
Renault Safrane Z7X 3.0i Biturbo 1993-1996
Renault Sandero B4D 1,0 SCE 2016-2020
Renault Sandero D4F 1.2I 2013-2016
Renault Sandero K4M 1.6 SCE 2016-2020
-2016
Renault K4M 1.6 SCE 2016-2020
-2016
Renault K4M 1.6 SCE 2016-2020
-2016 Renault K4M 1.6 Renault K4MM MM. i 16v 2007-2020
Renault Sandero K4M 1.6i AT 2013-2020
Renault Sandero K7J 1. 4i 2007-2013
Renault Sandero K7M 1.6I 2007-2020
Renault Sandero Stepway B4D 1.0 TCE 2013-2016
Renault Sandero Stepway D4F 1,2I 2013-2016
Renault Sander Sandero Stepway K4M 1.6i 16V 2013-2020
Renault Sandero Stepway K4M 1.6i на 2018-2020 гг.
Renault Sandero Stageway K7M 1.6i 2018-2020
Renault Sandero Stageway K9K 1,5 DCI 2013-2016
Renault Scenic E7J 1.4I 1996-2001

Renault Scenic E7J 1,4I 1996-2001

Renault E7J I1.4 Рено Сценик F3R 2.0i 1996-2003
Renault Scenic F4P 1.8i 1999-2003
Renault Scenic F4R 2.0i 16V 1996-2008
Renault Scenic F4R 2.0i RX4 2000-2003
Renault Scessic F4R 2.0i Turbo 2005-2008
Renault Scenic F8Q 1,9 D 19966. 2003
Renault Scenic F8Q 1.9 DT 1996-1999
Renault Scenic F9Q 1.9 DCI 1999-2003
Renault Scenic F9Q 1.9 DCI 115 2003-2008
Renault Scenic F9Q 1.9 DCI 130 2003-2008
Renault Scenic F9Q 1,9 DCI 130 2003-9008
Renault F9Q 1,9 DCI 130 2003
. Renault Scenic F9Q 1.9 dTi 1996-2003
Renault Scenic K4J 1.4i 16v 1999-2008
Renault Scenic K4M 1.6i 16v 1999-2008
Renault Scenic K7M 1.6 1996-2001
Renault Scenic K7M 1.6i 1996-2003
Renault Scenic K9K 1.5 dCi 105 2003-2008
Renault Scenic K9K 1.5 dCi 85 2003-2008
Renault Scenic M9R 2.0 dCi 150 2005-2008
Renault Symbol B4D 1.0 SCe 2018-2019
Renault Symbol D4F 1.2i 16v 2006-2017
Renault Symbol h5B 0.9 TCe 2012-2017
Renault Symbol h5B400 0.9 TCe 90 2019-2020
Renault Символ I4 1.0 2002-2008
Renault Символ I4 1.6 2002-2008
Renault Symbol I4 1.9D 2002-2008
Renault Symbol K4J 1.4i 16v 2002-2012
Renault Symbol K4M 1.6i 16v 2002-2020
Renault Symbol K7J 1.4i 2002-2012
Renault Symbol K9C 002 Symbol K9C 220 1.50d K9K 1,5 DCI 65 2002-2008
Символ Renault K9K 1,5 DCI 85 2002-2008
Renault Thalia D4F 1.2i 16V 2006-2013
Renault Thali K7J 1.4i 2002-2013
Renault Thalia K9K 1.5 dCi 2008-2013
Renault Thalia K9K 1,5 DCI 65 2002-2008
Renault Thalia K9K 1,5 DCI 85 2002-2008
Renault Tondar K4M 1,6 миль на 2007-2019
Renault Twingo C3G 1. 2I 1992-1997
Renault Twingo D4D 1,0V 1993-19911911911911111111111111991191199119119119111991191191919191911911 гг. Twingo D4F 1.15i 16V 2000-2007
Renault Twingo D4F 1.2i 16V 2007-2014
Renault Twingo D4F GT 1,2T 2007-2014
Renault Twingo D7F 1,15i 1996-2007
Renault Twingo D7F 1,2I 2007-2014

Renault Twingo D7 0.9 TCe 110 2016-2019
Renault Twingo h5B 0.9
Renault Twingo I3 0.9 2020
Renault Twingo I3 1,0 SCE 65 2019-2020
Renault Twingo I3 1,0 SCE 75 2019-2020
Renault Twingo I3 1,0 TCE 90 2019-2020
Renault Twingo K4M RS 1.6I 2008-2014
Renault Twingo K9K ​​1,5 DCI 2007-2008-2014
.
Renault Wind D4F 1.2 TCe 2010-2013
Renault Wind K4M 1.6 VVT 2010-2013
Renault ZOE Electric 2012-2019
Smart Forfour Electric 2017-2019
Smart Forfour M 281.910 0.9 Brabus 2016-2019
Smart Forfour M 281.910 0.9 Brabus (ABA-453062) 2016-2020
Smart Forfour M 281.910 0.9 Turbo 2014-2019
Smart Forfour M 281,910 0,9 Turbo (DBA-453044) 2016-2020
Smart Forfour M 281. 920 1.0i 2014-2019
Smart Fortwo Electric 2017-2019
Smart Fortwo M 281.910 0.9 Brabus 2016-2019
Smart Fortwo M 28110.910 0.9 Brabus 2016-2019
Smart Fortwo M 28110.910 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9. -453362) 2016-2020
Смарт Форту М 281.910 0.9 Brabus Cabriolet (ABA-453462) 2016-2020
Smart Fortwo M 281.910 0.9 Turbo 2015-2019
Smart Fortwo M 281.910 0.9 Turbo (DBA-453344) 2015-2019
Smart Fortwo M 281.910 0.9 Turbo Cabriolet (DBA-453444) 2015-2019
Smart Fortwo M 281.920 1.0i 2015-2019
Suzuki Carry F6A 660 (DC51T) 1995-1998
Suzuki Carry F6A 660 (DD51T) 1995-1998
Suzuki Carry F6A 660 (GD-DA521313135935935939393 гг. Carry F6A 660 (GD-DB52T) 1998-2001
Suzuki Carry K6A 660 (LE-DA62T) 2001-2005
Suzuki Carry K6A 660i (EBD-DA63T) 2005-2013 гг.
Suzuki Carry K6A 660i (EBD-DA65T) 2005-2013 гг.
Suzuki Carry R06A 660i (EBD-DA16T) 2013-2020 гг. -1990
Suzuki Every F5B 550 (M-DB41V) 1989-1990
Suzuki Every F5B 550T (M-DA41V) 1989-1990
Suzuki Every F5B 550T (M-DB41V) 1989-1990
Suzuki Every (DA50 6DA61 F6A F6A) ) 1990–1991
Suzuki Every F6A 660 (M-DB51V) 1990–1991
Suzuki Every F6A 660 (V-DE51V) 1991–1998
Suzuki Every F6A 660 (V-DF51V) 1991-1998
Suzuki Каждая F6A 660i (GD-DA52V) 1999-2001
Suzuki Каждая F6A 660i (GD-DB52V) 1999-2001
Suzuki Каждая F6A 660i (V-DE51V) 1991-1998 Каждая (V-DE51V)
Suzuki F6V6 DF51V) 1991-1998
Suzuki Каждая F6A 660T (GD-DA52V) 1999-2001
Suzuki Каждая F6A 660T (GD-DB52V) 1999-2001
Suzuki Каждая F6A 660T (M-DA51V) Каждая 196 F60A 60A (M-DA51V) 19690-00351 M-DB51V) 1990-1991
Suzuki Every F6A 660T (V-DE51V) 1991-1998
Suzuki Every F6A 660T (V-DF51V) 1991-1998
Suzuki Every K6A 660i (EBD-DA64V) 2009-20150035 Suzuki Каждая K6A 660i (GBD-DA62V) 2004-2005
Suzuki Каждая K6A 660i (GBD-DA64V) 2005-2013
Suzuki Каждая K6A 660i (HBD-DA64V) 2013-2015
Suzuki Каждая K6A 660i (GBD-DA64V) 2013-2015
Suzuki Каждая K6A 660i (GBD-DA64V) 2003-2015 -2005
Suzuki каждый K6A 660i (UE-DA-62V) 2003-2005
Suzuki каждый K6A 660T (EBD-DA64V) 2005-2015
Suzuki каждый K6A 660T (TE-DA62V) 2001-2005
Suzuki каждый K6A 660T (TE-DA62V) 2001-2005 (H6BD R0A64V) 2001-2005 -DA17V) 2015-2020
Suzuki Every R06A 660T (EBD-DA17V) 2015-2020
Suzuki Every Landy G13B 1. 3i (LA-DA32W) 2001-2005
Suzuki Every Plus G13B 1.3i (LA-DA32W) 1999-2001
Suzuki Every Wagon F6A 660T (GF-DA52W) 1999-2001
Suzuki Every Wagon K6A 660i (ABA-DA64W) 2005-2015
Suzuki Every Wagon K6A 660i (ABA-DA64W) 2005-2015
Suzuki Every Wagon K6A 660i (ABA-DA64W) 2005-2015 TA-DA62W) 2001-2005 гг. Toyota Corolla Verso I4 1.8 VVT-i 2004-2004
Toyota Corolla Verso I4 2.0 D-4D 2004-2004
Toyota MR2 I4 2.0 1989-1990
Toyota MR2 I4 2.0 (SW20) 1989-1990
Toyota MR2 I4 2.0 Turbo (SW20) 1989-1990

Наши дистанции изготовлены из дюралюминиевого вала PA6, что делает их очень прочными и в то же время легкими

И отверстие, и центрирующий фланец созданы с допусками до 0,05 мм, что обеспечивает точную центровку колеса и предотвращает вибрации на руле, возникающие при некачественной плитке колеса.

Резьбовые проставки также изготовлены из дюралюминия с запрессованными штифтами radełkowa или стальными резьбовыми втулками, что предотвращает разрыв резьбы.